Řízení kvality

Výrobní proces v společnosti Kompava, je shodný se všemi legislativními požadavky, které se kladou na výrobu výživových doplňků a potravin pro splnění nároků na výživu při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce.

Výrobky splňují požadavky platné potravinové legislativy související s nařízeními EU a vyhláškami Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, týkající se
zejméCertifikát ISO 22000na přídatných látek do potravin, aromat, enzymů, kontaminantů, reziduí pesticidů, obalových materiálů, obecného označování a zvlášť označování alergenů, použití výživových a zdravotních tvrzení , obecné hygieny, mikrobiologických kritérií a zvláštních přísad do potravin a také forem vitaminů a minerálních látek, které lze přidávat do potravin, včetně doplňků stravy.

 

Výrobky jsou umísťovány na trh ve smyslu platné legislativy, a to novely zákona č. 355/2007 Sb. o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví a o změně některých zákonů, podle níž se nahrazuje dosavadní posuzovací činnost výživových doplňků, která je momentálně podmíněna rozhodnutím Úřadu veřejného zdravotnictví SR podle § 13 zákona č. 355/2007 Sb. oznamovací povinností žadatele bez vydání rozhodnutí ÚVZ SR, s účinností od 1. ledna 2016..

No doping - výrobky neobsahují žádnou látku ze Seznamu zakázaných látek Světového Antidopingového kodexu. Výrobky neobsahuje konzervační látky, syntetická barviva ani geneticky modifikované suroviny.

Aplikace systému kritických bodů HACCP

(Hazard Analysis Critical Control Points)

V oblasti výroby sportovních a výživových doplňků firma Kompava, s. r. o. uplatňuje systém řízení kvality. Systém je v souladu se systémem kritických bodů vyžadovaným pro výrobu potravin. Daný systém analyzuje nebezpečí v procesu výroby, kritické body a procesy, které mohou mít vliv na kvalitu výrobků. Systém stanoví nápravná opatření tak, aby byla dodržena zdravotní nezávadnost výrobků.

   

Aplikace kontroly kvality

Systém kontroly kvality zasahuje do jednotlivých kroků toku (zpracování) materiálů. 

Kontrola začíná vstupní kontrolou surovin, pokračuje průběžnou a mezi operační kontrolou polotovarů, průběžnou výrobní a výstupní kontrolou finálních výrobků. V případě, že surovina nebo polotovar nevyhovuje kvalitativním požadavkům, není uvolněný na další zpracování na finální výrobek. Kvalita finálního výrobku se sleduje náhodně hned po výrobě i průběžně během skladování. 

Kontrola kvality je zajišťována tak ve skladu surovin, ve výrobních prostorách jako i ve skladu hotových výrobků. Realizuje se pravidelná kontrola výrobních zařízení i skladovacích podmínek. 


Bezpečnost produktů a zajišťování kvality.

Bezpečnost produktů jako i zabezpečení kvality je realizováno souborem činností, které mají zajistit kvalitu a stabilitu výrobků. 

Soubor činností představuje stanovení kvalitativních požadavků na: 

 • suroviny, polotovary, finální výrobky
 • požadavky na zařízení, technologie
 • požadavky na výrobní a skladovací prostory
 • výrobní a kontrolní postupy
 • metrologii
 • školení pracovníků, interní i externí
 • řešení reklamací a zjištěných neshodných produktů

Společnost Kompava, s.r.o. zabezpečuje systém vnitřních kontrol a inspekcí, při kterém se kontroluje kvalita surovin a finálních výrobků, hodnotí výrobní proces a výrobní prostředí, dodržování postupů, instrukcí a zhotovování záznamů.

 

Vnitřní kontrola hodnotí dodržování všech postupů při nákupu surovinových ingrediencí, hodnotí výběr jednotlivých dodavatelů, kontroluje bezpečnost a vhodnost skladování surovin. 


Politika bezpečnosti potravin

Vrcholový management společnosti, vědom si strategického rozhodnutí pro vybudování, udržování a trvalé zlepšování Systému řízení kvality, stanovil následující politiku kvality: 

 • V oblasti prodeje, zkvalitňováním marketingové činnosti zvýrazňujeme orientaci na zákazníka s cílem uspokojovat a překračovat jeho očekávání.
 • Ve spolupráci s rozhodujícími dodavateli se zaměřujeme na vybudování dlouhodobých vztahů založených na vzájemné důvěře a serióznosti.
 • Spokojenost externích zákazníků vyžaduje vzájemnou komunikaci a efektivní součinnost všech složek společnosti včetně úzké spolupráce se smluvními obchodními zástupci.
 • Výchovou a vzděláváním soustavně zvyšujeme kvalifikaci a způsobilost všech pracovníků a obchodních zástupců společnosti, vytváříme podmínky pro jejich zapojení do zlepšování kvality a vedeme je k tomu, aby se kvalita stala samozřejmou součástí jejich činnosti.
 • Pravidelně monitorujeme a analyzujeme ztráty z neshodných produktů a vyvíjíme úsilí a podmínky pro jejich postupné snižování.
 • Vnitropodnikovou kvalitu zabezpečuje přepracovaný systém vstupní, mezioperační a výstupní kontroly a to analytické, senzorické a mikrobiologické.
 • Společnost se ztotožňuje s požadavky legislativy EU, výrobní a kontrolní činnost je v souladu s příslušnými nařízeními Evropského parlamentu a Rady. Společnost buduje a udržuje systém řízení bezpečnosti potravin dle požadavků FSSC 22000: 2011.
 • Společnost se zavazuje splňovat požadavky a trvale zlepšovat efektivnost systému řízení jakosti.
Nenalezeny žádné záznamy.
GONEX, s. r. o., Pod Kopcem 107, Strání 68765, +420 903 473 211, gonex@kompava.sk
Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více info